.

 

 

 

 

 

 

Moto


„Dobrý hospodář myslí na budoucnost, nerozdává z cizího a nežije na úkor budoucích generací "

 

A A A

Volební program "Vize 2014"

Volební program

„Vize 2014“

Prachatice – kvalitní chodníky a silnice, nová parkovací místa, město bez bariér

-         dopravní řešení nebezpečných křižovatek, např. ul. Nemocniční, bývalá kasárna

-         pokračování přeložky mezi Prachaticemi a Těšovicemi (i když je tato investice v dikci vlastníka - JČ. kraje, budeme všemi dostupnými prostředky apelovat na její smysluplné a bezpečné dokončení)

-         budování nových parkovacích míst ve městě

-         další rekonstrukce komunikací a chodníků včetně inženýrských sítí na území města především mimo centrum (do rozpočtu na rok 2011 je již navržena rekonstrukce ul. Družstevní, následně dle finančních možností je navržena ul. Rumpálova, Lázeňská, U hvězdárny, chodník Krumlovské ulice a další)  

-         napojení na hlavní silniční sítě

 

Prachatice – nové plochy pro výstavbu domů, kvalitní bytový fond, veselá sídliště

-         příprava základní technické vybavenosti pro individuální a smíšenou výstavbu rodinných domů, např. lokalita Pod Cvrčkovem, ul. Mírová

-         zvážení prodeje vytipovaného bytového fondu

-         nové plochy pro bydlení, občanská vybavenost a podnikání v návaznosti na přípravu nového územního plánu

-         dokončení rekonstrukce bytového fondu v panelových domech v návaznosti na státní podporu (v rozpočtu na rok 2011 je již připravena rekonstrukce a zateplení panelových domů čp. 1007, 1008-1009, ostatní připravujeme)

-         dokončení výměn oken ve všech městských bytech do konce roku 2011, následně pak pokračování v rekonstrukcích koupelnových jader, sítí aj.

-         pokračování projektu „Regenerace panelových sídlišť“

-         dokončení revitalizace bývalých kasáren

Prachatice – otevřená a komunikující radnice, kvalitní a levné služby občanům

-         pravidelné poskytování aktuálních informací o činnosti Radnice v médiích (tisk, rozhlas, kabelové televize, Radniční list, internet, SMS)

-         našimi přirozenými partnery budou nadále Poradní sbor zdravotně postižených, Rada seniorů, Studentská rada, neziskové organizace, spolky a Osadní výbory

Prachatice – zdravé městské finance, průhledné nakládání s veřejným majetkem

-         nedopustíme neúměrné zadlužení města na úkor budoucích generací

-         zvážíme možnosti prodeje nepotřebného majetku vždy za cenu v místě a čase obvyklou

-         budeme i nadále maximalizovat úsilí v rámci čerpání dotací na všech úrovních veřejné správy a EU

-         pro mimořádné situace chceme udržet minimální výši finanční rezervy města na úrovni deseti procent běžných příjmů

-         podporujeme zvýšení konkurenceschopnosti centrálního zásobování teplem

-         deregulace nájemného byla v našem městě ukončena, o jejím dalším zvyšování neuvažujeme

-         v oblasti ceny vodného a stočného budeme vždy prosazovat co nejnižší ceny s ohledem na platnou legislativu a místní podmínky

-         nedílnou součástí každého rozpočtu budou finanční prostředky na rozvoj městských osad

Prachatice – symbol relaxace, odpočinku a zájmových aktivit

Podporujeme

-         zvýšení počtu ubytovacích kapacit ve městě realizací komplexních programů pro turisty

-         naučné stezky a jejich pravidelnou údržbu

-         výstavbu plochy pro bruslení a hokejbal

-         další klidové a oddychové plochy

-         nové cykloturistické trasy v okolí města

-         lyžařské aktivity na Libínském Sedle

-         stávající kulturní akce ve městě; Slavnosti Solné stezky, Koloshow, Silvestr, Kulturní léto, festival Mezibrány, koncerty na náměstí a další

-         revitalizaci Štěpánčina parku

-         nadále podporujeme realizaci projektu lázeňsko-relaxačního centra v lokalitě Lázně sv. Markéty

Prachatice – mezigenerační solidarita, aktivní stáří, pomoc potřebným, město bez bariér

-         budeme se snažit minimalizovat zneužívání sociálních dávek

-         budeme všemi dostupnými prostředky apelovat na zakladatele prachatické nemocnice Jč. kraj, aby byla udržena všechna stávající zdravotní péče a služby minimálně v současném rozsahu

-         aktivně tak jako doposud budeme podporovat prachatický Hospic a výstavbu Domu matky Vojtěchy

-         posílení kapacity domů s pečovatelskou službou na území města např. v objektu v ulici SNP 559

-         nadále podporujeme sociální služby pro seniory a zdravotně postižené

-         budeme pokračovat v projektu Město bez bariér

-         usilujeme o zajištění dopravní dostupnosti nemocnice, dalších sociálních zařízení a hřbitova

Prachatice – bezpečné město, kde se vyplácí slušnost a poctivost

-         budeme nadále řešit společensky nepřizpůsobivé občany

-         budeme podporovat úzkou spolupráci městské a státní policie při boji proti vandalismu a kriminalitě

-         budeme pokračovat v projektech v rámci prevence kriminality

Prachatice – maximální podpora slušnému podnikání, radnice dobrým partnerem podnikatelům

-         budeme aktivně napomáhat v udržení stávajících a vzniku nových pracovních míst

-         Hospodářská komora bude i nadále naším hlavním přirozeným partnerem v utváření podnikatelského prostředí v našem městě

-         poctivých podnikatelů a živnostníků si vážíme, neboť jsou hnací ekonomickou silou rozvoje města

-         naším cílem je podnikatelům především nepřekážet

Prachatice – kulturní město s bohatým spolkovým životem

-         usilujeme o realizaci nové knihovny a centra celoživotního vzdělávaní

-         podpora opravených památek prostřednictvím „Programu regenerace“

-         grantová podpora společenských, kulturních a sportovních spolků

-         využití stávajících galerií, výstavních ploch, spolupráce s významnými umělci

-         podpora spoluorganizátorů kulturních a společenských akcí, například Bike maratón, Závody do vrchu, běh pro zdraví, Den dětí, Dny duchovní hudby, Jazz festival, festival Mezibrány a další

-         v případě zájmu podpora farmářských trhů v centru města

Prachatice – čisté a upravené město

-         podpoříme projekt Recyklačního střediska

-         aktivní podpora vzhledu města, projekty Kvetoucí město § Zdravé město

-         výstavba bezbariérových veřejných WC v areálu městského stadionu

-         zachováme kvalitu a rozsah péče o veřejná prostranství a městskou zeleň

Prachatice – sport jako životní styl

-         více hřišť a sportovišť na území města

-         kvalitní sportoviště v areálech základních škol

-         podpora výkonnostního i amatérského sportu

Prachatice – škola základ života

-         zajistíme optimální stav předškolních a školních zařízení

-         nadále usilujeme o zapojení škol do společenského života

-         podpora alternativních forem celoživotního vzdělávání

-         podporujeme průběžné zateplování a výměnu oken u všech předškolních a školních zařízení zejména z programu Zelená úsporám